Köpsågverken i södra Sverige

Sag i Syd-1Sag i Syd-2Sag i Syd-3Sag i Syd-4Sag i Syd-5

Sågverken & Miljön

Sågverken skall som förbrukare av skoglig rågvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möligt, för miljön och för de anställda.

Sågverken skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa
Sv. PEFCs krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade av- verkningar samt nyckelbiotoper.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Virkesorganisationen skall verka för att denna volym ökar.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav.

Genom PanCert AB, som paraplyorganisation ansluten till Svenska PEFC, medverkar sågverken i gruppcertifiering av avverkningsorganisationer och skogsägare. Gruppcertifiering av skogsentreprenörer sker numera genom ECSkog AB.